***

მე ყველაფერი დავკარგე ახლა

და ვარ ყველაზე მდიდარი მაინც!

სხეული ვნებებს ებრძვის და სადღაც

ზღვის ცხელ ქვიშაზე წევს მომაკვდავი.

ვგრძნობ, რომ აღარსად აღარ მაქვს ბინა,

რომ აღარ დამრჩა სიმშვიდე სულში.

მივხვდი, ყოველთვის მიყვარდა ვიღაც

და თითქოს ახლაც მის მოსვლას ვუცდი…

Advertisements

5 thoughts on “***

  1. ბლოგროლში დაგამატებ რა თუ წინააღმდეგი არ იქნები, საოცრად მომეწონა შენი ბლოგი. რა კარგად წერ 🙂 მეც მინდა შემძლოს გრძნობების ასე ლამაზად გამოხატვა.. მაგრამ მე წერა არ შემიძლია…

  2. Tamar gamarjoba. didi imedi maqvs rom Zalian kargad xar. nu CaeZiebi Cems gaxsenebas da magiT nu daiRli Tavs, ubralod rom ar momeZebne da rom ar momewera SenTvis ar gamomdioda. ukve 6 welia da 10 Tvea vcdilob Sens moZebnas magram uSedegod da exla am saits mivageni da imedi maqvs rom am komentars naxav. Tamar minda rom patieba gTxovo. Cemi saqcieli gamarTlebas ar eqvemdebareba da vTvli rom Sengan davimsaxure is risi Rirsic viyavi magram me mainc vcdi da patiebas gTxov. ukve 7 welia ver viviwyeb Sens saxes da minda rom isev mxvdes wilad Seni naxva. ubednieresi adamiani viqnebi Tu CemTan Sexvedras moindomeb, magram aramgonia Sen es moindomo. Tamar gulwrfelad vinanieb Cems danaSauls da Tu mapatieb Zalian gamaxareb. imedi maqvs rom gamixseneb da Tu ver gamixseneb arauSavs, me isic gamaxarebs Tu am komentars waikiTxav da Semindob. didi pativiscemiTa da siyvaruliT Seni Tayvanismcemeli.

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: